கடல் உணவுகளில் மக்கள் பெரிதும் விரும்பு உண்ணும் உணவு தான் மீன் ஆகும். இது சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர். மீன் எவ்வாறு வாங்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள்… ஆனால் அதிக அளவு லாபம் கிடைப்பதற்காக இங்கு அரங்கேறிய கொ டு மை யினைக் காணொளியில் காணலாம்.

மீனின் உ ட ம்பிற்குள் ஆ ணி களை வைத்து விற்பனை செய்துள்ளனர். இதனால் அதிக லா பம் காணலாம் எ ன்று எப்படியெல்லாம் சி ந்தித்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்களேன்.