இந்தோனேஷியாவில் இளம் பெண் ஒருவர் க.ரு.வு.ற்.ற இரண்டு நாட்களில் கு.ழ.ந்.தை பெற்ற நிலையில், நான் க.ர்.ப்.ப.ம் ஆனதற்கு காற்று தான் கா.ர.ண.ம் என்ற வி.சி.த்.தி.ர கா.ர.ண.த்.தை கூறியுள்ளார்.

இந்தோனேஷியாவின் சியாஜூர் என்னும் நகரில் கடந்த வாரம் சிட்டி ஜைனா என்ற 25 வயது பெண், தான் க.ர்.ப்.ப.மா.ன.தை உ.ண.ர்.ந்.த சில மணி நேரத்திலே கு.ழ.ந்.தை பெ.ற்றெ.டு.த்து.ள்ளார்.

இது குறித்து அவர் உள்ளூர் ஊ.ட.க.த்.தி.ற்கு அ.ளி.த்த பே.ட்டியில், அன்று தனது வீடு முழுவதும் காற்று ப.ய.ங்.க.ர.மா.க வீ.சி.ய.தா.க.வும், அதன் பின் அடுத்து 15 நிமிடங்களுக்கு பிறகு அவரது வயிற்றில் வ.லி.யை உ.ண.ர்.ந்.தா.க கூறிய அவர், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவரது வ.யி.றா.ன.து  பெ.ரி.தா.க  வ.ள.ர்.வ.தை க.ண்.ட.தாக கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து உ.ட.ன.டி.யா.க அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு அ.ழை.த்துச் செ.ல்.ல.ப்.ப.ட்.ட நி.லையில், அங்கு கு.ழ.ந்.தை பெ.ற்.றெ.டு.த்து.ள்ளார். இவருக்கு அழகான பெண் கு.ழ.ந்.தை பிறந்துள்ளது. பிற்பகல் வேளையின் தொ.ழு.கை.க்.கு பிறகு நான் ப.டு.த்.து தூ.ங்.கிக் கொ.ண்டிருந்தேன்.

அப்போது எனது பி.ற.ப்.பு உ.று.ப்.பி.ற்.கு.ள் காற்று பு.கு.வ.தை நான் உ.ண.ர்.ந்.தே.ன், அதுவே என் க.ர்.ப்.ப.த்.தி.ற்.கு கா.ர.ணம் என்பது போல் கூறியுள்ளார். இவரின் இந்த வி.ள.க்.க.ம் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.