நடிகர் வி தார்த் ஒ ரு இ ந்தி ய ந டிகர், த மி ழ் ப டங் களி ல் தோ ன் றினா ர். அவ ரது மு த ல் பெ ரிய பா த்தி ரம் மை னா இருந்தது, இது மி கப்பெ ரிய வெ ற்றி யைப் பெ ற்றது. ஏ.வி.எம் புரொ டக்ஷ ன்ஸிற் கான ஒ ரு பட த் தையு ம் அ வர் செ ய்துள் ளா ர். மேலும் இயக்குனர் கவு தம் மேன னி ன் மி ன்ன லே ஒ ரு சி றி ய பா த்திர த்தி ல் தி ரை யில் அறி முக மானா ர்.

சி றிய பா த்தி ரம் அ வருக்கு அ தி க ச லு கைக ளைத் த ரும் எ ன்று நம் பி னா லும், அது வ ரவி ல் லை. விதார்த் தனது நா டக கு ழுவு டன் சி றி ய நே ர வே லை களை த் தொ டர்ந் தார். பத்து ஆ ண்டுக ளுக் குப் பிற கு, பி ரபு சா லமன் அ வரது பட ங் களான கொ க்கி, லீ மற் றும் லா டம் ஆ கிய வற் றில் சி றிய பா த்தி ரத்தி ல் நடி த்தா ர். வி தார்த் மீ ண்டும் பிர பு சா லமன் உ ட ன் ஒ த்து ழைத் தார், அவர் தனது கா தல் நா டக மான மை னா வில் மு க் கிய க தாபா த்திரத் தை வ ழங் கினா ர்.

இந்த பட ம் வி தார் த்தின் வா ழ்க் கை யின் மி கப் பெரிய வெ ற்றி யாக மா றியது. ஏ.வி.எம் புரொ டக்ஷன் ஸின் 175 வது தயா ரிப் பான மு ட ல் இ டத் தில் அவர் ந டித் தார். கொ ல்லைக் கார னில், அவர் ஒரு கு ற்றவா ளி யாக நடித்தார். இது அவ ரது வா ழ்க் கை யில் ஒ ரு வ ருடத் தில் அ திக ம் மு தலில் அஜீ த் கு மாரு டன் வீ ரத் தில் நடி த் தார். இந்நிலையில் நடிகர் வி தார்த் தனது ம னை வின் புகைப்படம் ச மு க வ லை தள ங்க ளில் பரவி வருகின்றது.