சென்னை சாஸ்தி நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் பெண்(பெயர் கு.றிப்பி.டவி.ல்லை) ஒருவர், தினமும் வேலை சென்று வீடு திரும்புவது வழக்கம்.

அப்படி சம்பவ தினத்தன்று அவர் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த போது, தி.டீ.ரெ.ன்று இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞன், கு.றி.த்த பெ.ண்.ணின் அருகில் வந்து பா.லி.ய.ல் சீ.ண்.ட.லி.ல் ஈ.டு.ப.ட்.டு.ள்.ளா.ர்.

இது குறித்து அப்பெண் உ.டனடியாக அ.ங்.கி.ரு.க்கும் கா.வல் நி.லையத்தில் பு.கா.ர் தெ.ரி.வி.க்க, பொ.லி.சா.ர் இந்த ச.ம்ப.வம் கு.றி.த்து வி.சா.ர.ணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

அப்போது ச.ம்ப.வம் நடந்த இ.டத்தின் சிசிடிவி கா.ட்சிகளை வை.த்து, அந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் எ.ண்.ணை வைத்து வி.சா.ரி.த்த போது, அந்த ந.பர் பூந்தமல்லி அக்ரஹாரம் தெருவை சேர்ந்தவர் என்பதும், அவரின் பெயர் சரண் என்பதையும் பொ.லி.சார் க.ண்டு பி.டித்து.ள்ளனர்.

வெ.றும் 21 வ.ய.தான அவரிடம் பொ.லி.சார் வி.சா.ர.ணை மேற்கொண்டுள்ளனர். அவர் அ.ளி.த்த வா.க்கு.மூ.லம் பொ.லி.சா.ரை.யே அ.தி.ர்.ச்சி.ய.டைய வை.த்து.ள்ளது.

சரண் சி.றுவ.யதில் இ.ருந்தே இ.ப்.படி பெ.ண்க.ளிடம் பா.லி.ய.ல் சீ.ண்.ட.லி.ல் ஈ.டு.ப.டு.வ.தை வா.டி.க்.கை.யாக வை.த்து.ள்ளான். தற்போது பைனான்ஸ் கம்பெனி ஒன்றில் கலெக்‌ஷன் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

அப்படி பணம் வ.சூ.லி.க்க செ.ல்.லும் போது எல்லாம், அங்கு ஏதேனும் பெ.ண்கள் இ.ருந்தால் தன் ச.ப.ல.த்.தை நி.றை.வே.ற்று வ.ந்து.ள்ளான்.

ஒரு அழகான பெண் கண்ணில் ப.ட்.டால் போது, அப்படியே இரு சக்கர வாகனத்தில் வி.ர.ட்டிச் செ.ன்று, அவர்களிடம் அ.த்.து.மீ.றி.யு.ள்ளான். இப்படி பல வருடங்களாக இந்த செ.ய.லி.ல் ஈ.டு.ப.ட்ட வந்த நிலையில், கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இது அ.தி.க.மா.கி.யு.ள்ளது.

பா.தி.க்க.ப்ப.ட்.ட பெ.ண்க.ளும் இதைப் ப.ற்.றி வெ.ளியில் சொ.ல்ல ப.ய.ந்.து.ள்ளனர். இதுவரை மொத்தம் 500-க்கும் மேற்பட்ட பெ.ண்க.ளிடம் தன் ச.ப.ல.த்.தை கொ.ட்டி உ.ள்.ளார் சரண்.

கு.றை.ந்த.து நாள் ஒன்றிற்கு 2 லிருந்து 5 பெ.ண்.கள் வரை டா.ர்.ச்.சர் தந்து வி.டு.வா.ராம். இப்படி அவர் வா.க்கு.மூ.ல.மாக கொ.டுக்க, பொ.லி.சார் அவரை கை.து செ.ய்.து.ள்ளனர்.

சரணால் பா.தி.க்க.ப்ப.ட்ட பெண்கள் தை.ரி.ய.மாக பொ.லி.சா.ரி.டம் வந்து பு.கா.ர் கொ.டுத்தால், அவர்களின் தகவல்கள் ர.க.சி.யம் கா.க்க.ப்ப.டும், த.கு.ந்த ந.டவ.டி.க்கை எ.டுக்கப்படும் என்று பொ.லி.சார் தெ.ரி.வி.த்து.ள்ளனர்.