தமிழகத்தில் வி.வ.ரம் அ.றி.யாத வ.யதில் இளம் ஜோடி திருமணம் செ.ய்து கொ.ண்.ட நி.லையில் ம.னைவி த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டுள்ளார்.

மதுரையை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் – உமாதேவி தம்பதி 16 வ.யதாக இருக்கும் போ.தே கா.த.லித்து திருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.டு.ள்ளார். இதனால், போக்சோ ச.ட்.ட.த்திலும் கை.து செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டு சி.றை.யி.ல் அ.டை.க்க.ப்ப.ட்.டு.ள்.ளார்.

பின்னர், உமாதேவிக்கு 18 வ.ய.தா.ன பின்னர் இரு வீட்டாரும் சேர்ந்து பேசி கா.த.ல் ஜோடியை சே.ர்.த்து வை.த்து.ள்.ள.னர். தொடர்ந்து, 5 மாதங்களுக்கு முன்பு மதுரையில் கு.டி.யே.றி.யு.ள்.ள.ன.ர். இந்த நி.லையில், சில தினங்களாக தம்பதிக்கிடையே அ.டி.க்.க.டி த.க.ரா.று ஏ.ற்ப.ட்டு வந்துள்ளது.

இதனால், ம.ன வே.த.னை.ய.டை.ந்.த உமாதேவி க.ண.வர் உ.ற.ங்கிக் கொ.ண்.டி.ருந்த போது தூ.க்.கு மா.ட்.டி கொண்டு இ.ற.ந்.து போ.னா.ர். பால கிருஷ்ணன் கண் வி.ழி.த்து பார்த்த போது, இதை க.ண்.டு அ.தி.ர்.ச்.சி.ய.டை.ந்.தா.ர்.

வே.த.னை.யில் த.ன் க.ழு.த்.தில் உ.ளி.யா.ல் கு.த்.திக் கொ.ண்.டு த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.று.ள்.ளா.ர். அ.ல.றம் ச.த்.தம் கே.ட்.டு அக்கம் பக்கத்தினர்,

அவரை மீ.ட்.டு ம.ரு.த்து.வ.ம.னை.க்கு அ.னு.ப்பி வை.த்.த.னர்.

அங்கு அவருக்கு  சி.கி.ச்.சை.ய.ளி.க்.க.ப்.ப.ட்.டு வருகிறது. இந்த ச.ம்.ப.வ.ம் தொ.டர்பாக பொ.லி.சார் வ.ழ.க்.கு.ப்.பதிவு செ.ய்.து வி.சா.ர.ணை ந.ட.த்தி வருகின்றனர்.